sobota, 19 września 2020

Przypomnienie o Zebraniu Walnym.

 Zwyczajne Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Pomysł na Życie , sprawozdawczo wyborcze, odbędzie się we wtorek 22.IX.2020 r w Sektorze 3 o godzinie 16.30 w sali konferencyjnej na piętrze.

Obecność obowiązkowa!

PS. Weźcie z sobą maseczki.   Po Zebraniu zapraszamy do Świata Lodów na kawę lub piwo..

Poniżej Porządek Zebrania:

 STOWARZYSZENIE                                1/1              POMYSŁ NA ŻYCIE

                                                               Porządek

Obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania ( sprawozdawczo wyborczego ) Członków Stowarzyszenia

Pomysł na Życie w dniu 22.IX. 2020r.

 

I.                    Otwarcie obrad - prezes.

II.                 Ustalenie prawomocności ZWZCz Stowarzyszenia - prezes.

III.               Wybór  Przewodniczącego  i przekazanie mu prowadzenia Walnego Zebrania - prezes.

IV.              Wybór Sekretarza i Komisji Wnioskowo Skrutacyjnej ( 2 osoby ).

V.                 Przedstawienie i przyjęcie Porządku obrad ZWZCZ oraz poinformowanie zebranych o możliwości składania wniosków do Komisji Wnioskowo Skrutacyjnej.

VI.              Przedstawienie sprawozdania:

Z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2019, w tym: omówienie Sprawozdania finansowego za 2019r – prezes.

oraz  Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2019r – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

VII.            Dyskusja nad sprawozdaniami,  a następnie podjęcie Uchwał o:

   Uchwała  nr 1 –  Przyjęciu Sprawozdania z działalności Zarządu za 2019r, w tym Sprawozdania  finansowego za 2019r oraz  Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019r i przeznaczeniu całości zysku, osiągniętego w 2019r na działalność statutową w latach następnych.

  Uchwała  nr 2 -  Udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2019r na wniosek Komisji Rewizyjnej.

VIII.         Zaproponowanie powołania w skład  Zarządu czwartej kadencji: Barbary Sendal- prezes, Ewy Siedleckiej – wiceprezes, Marii Stanek – sekretarz i Teresy Wojtych – skarbnik, które zgodziły się ponownie kandydować i przeprowadzenie głosowania.

IX.              Podjęcie Uchwały nr 3 – O wyborze Zarządu na lata 2020-2023.

X.                 Zaproponowanie  zmniejszenia składu Komisji Rewizyjnej czwartej kadencji do 3 osób i zaproponowanie aby w skład jej weszły: Maria Filipek ( w poprzedniej kadencji była członkiem ) – przewodnicząca, ? -członek i Ewa Paszek – członek, w miejsce osób, które nie wyraziły zgody na ponowne kandydowanie. Zgłoszenie zmian do KRS. Przeprowadzenie głosowania.

XI.              Podjęcie Uchwały nr 4 - O wyborze Komisji Rewizyjnej na lata 2020-2023r.

XII.            Zaproponowanie ustanowienia Liliany Król członkiem honorowym Stowarzyszenia, ze względu na wiek i zasługi. Głosowanie

XIII.         Podjęcie Uchwały nr 5 – O ustanowieniu Liliany Król członkiem honorowym stowarzyszenia Pomysł na Życie.

XIV.         Plany Stowarzyszenia na najbliższą przyszłość – prezes.  

XV.           Rozpatrzenie wniosków i postulatów członków Stowarzyszenia, które wpłynęły do Komisji Wnioskowo Skrutacyjnej i dyskusja.  

XVI.         Podziękowanie dla wolontariuszy, prowadzących zajęcia w 2019r - wiceprezes.

XVII.      Podsumowanie zebrania i zakończenie obrad ZWZCZ- prezes.

 

Sekretarz  posiedzenia                                                                   Przewodniczący posiedzenia

   
                                                          

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz